The Super Tower อยู่ในมือเซ็นทรัลแล้ว

The Super Tower อยู่ในมือเซ็นทรัลแล้ว

12 ก.ย. 2018
The Super Tower อยู่ในมือเซ็นทรัลแล้ว / โดย ลงทุนแมน
เมื่อ 3 ปีก่อน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (GLAND) ได้ประกาศลงทุนที่จะสร้างตึก The Super Tower ย่านพระราม 9 ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน และอยู่ในลำดับที่ 7 ของตึกที่สูงที่สุดในโลก
แต่เมื่อบ่ายของวันนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (CPN) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ในการเข้าซื้อหุ้น GLAND รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท
นอกจากนั้นทาง CPN จะต้องทำคําเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLAND เป็นจํานวนทั้งสิ้นอีก 3,221,697,255 หุ้น (49.57%) ที่ราคาเดียวกันกับการเสนอซื้อครั้งแรก
แปลว่าสำหรับการซื้อ GLAND ทาง CPN อาจจะต้องใช้วงเงินทั้งหมดที่สูงถึง 2 หมื่นล้านบาท
และจากการดีลในครั้งนี้เอง ทำให้โครงการ The Super Tower ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนตกไปอยู่ในมือของกลุ่มเซ็นทรัลอย่างเป็นทางการ
เพราะอะไร CPN ถึงสนใจ GLAND ?
เรื่องนี้อาจเป็นเพราะ CPN มีความต้องการเข้าไปพัฒนาโครงการของตึก The Super Tower ย่านพระราม 9 เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพราะทำเลนี้ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ซึ่งเป็นของ CPN อยู่แล้ว
นอกจากนั้น CPN ก็จะได้อาคารสำนักงานของ GLAND อีกจำนวนหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น แกรนด์ พระราม 9, เดอะ ไนน์, ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ อาคาร จี ทาวเวอร์
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.