SPONSORED

The Super Tower อยู่ในมือเซ็นทรัลแล้ว

เมื่อ 3 ปีก่อน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (GLAND) ได้ประกาศลงทุนที่จะสร้างตึก The Super Tower ย่านพระราม 9 ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน และอยู่ในลำดับที่ 7 ของตึกที่สูงที่สุดในโลก แต่เมื่อบ่ายของวันนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (CPN) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ในการเข้าซื้อหุ้น GLAND รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท นอกจากนั้นทาง CPN จะต้องทำคําเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLAND เป็นจํานวนทั้งสิ้นอีก 3,221,697,255 หุ้น (49.57%) ที่ราคาเดียวกันกับการเสนอซื้อครั้งแรก
12 ก.ย. 2018
SPONSORED
© 2021 Longtunman. All rights reserved.