เจาะกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของ “ศรีนานาพร” ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ (FMCG) เติบโตขึ้นทุกปี จากรายงานของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (Frost & Sullivan) ได้ออกมาคาดการณ์ไว้ว่าธุรกิจจำหน่าย FMCG ภายในประเทศจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการขยายตัวของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จากมูลค่าประมาณ 594,000 ล้านบาท ในปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 790,000 ล้านบาท ในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2563 – 2568 อยู่ที่ร้อยละ 5.9
28 มิ.ย. 2021
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.