Tag: ศาสนา

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 6 เศรษฐกิจและศาสนา

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 6 เศรษฐกิจและศาสนา

ถ้าถามว่า ใครคือผู้ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในยุโรป ช่วงศตวรรษที่ 16
คำตอบไม่ใช่ “ประเทศ”
แต่เป็น “ศาสนจักร”
นอกจากอำนาจที่อยู่เหนือจิตใจแล้ว
ศาสนจักรยังเป็นผู้กุมอำนาจทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วยุโรป

และก็เช่นเดียวกับทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์

อำนาจที่มีมากเกินไป
ถึงจุดหนึ่ง ก็จะย้อนกลับมาทำลายตัวเอง..