Tag: สเปน

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป

ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้
มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนว่า โลกทั้งหมดมีหน้าตาอย่างไร
บางคนบอกว่าโลกแบน
บางคนบอกว่าโลกกลม มีพื้นแผ่นดินเดียว แต่มีมหาสมุทรล้อมรอบอยู่

นี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์จะค้นพบว่า
ขอบฟ้าบนโลกนี้ มันสิ้นสุดที่ตรงไหน..

ประเทศไหนส่งออกอาวุธมากที่สุดในโลก?

ประเทศไหนส่งออกอาวุธมากที่สุดในโลก?

ประเทศไหนส่งออกอาวุธมากที่สุดในโลก?

ประเทศไหนมีดาวเทียมมากที่สุดในโลก?

ประเทศไหนมีดาวเทียมมากที่สุดในโลก?

ประเทศไหนมีดาวเทียมมากที่สุดในโลก

รถไฟความเร็วสูง ประเทศไหนมีระยะทางมากที่สุด

รถไฟความเร็วสูง ประเทศไหนมีระยะทางมากที่สุด

รถไฟความเร็วสูง ประเทศไหนมีระยะทางมากที่สุด

สรุป กาตาลัน

สรุป กาตาลัน

ช่วงนี้ข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจคือ สเปน
แคว้นกาตาลูญญาต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจาก สเปน
กาตาลูญญา คือพื้นที่ไหนของสเปน
แล้วทำไม เขาถึงอยากแยกตัวออกมา?