Tag: Amundi Asset Management

ผู้สนับสนุน.. ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน

ผู้สนับสนุน.. ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน

“ปีหมูการลงทุนจะไม่หมูอีกต่อไป”

ถ้าเราลองมาดูดัชนีของตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ย้อนหลัง

ตุลาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 1,760 จุด
พฤศจิกายนอยู่ที่ 1,667 จุด
ธันวาคมอยู่ที่ 1,672 จุด
ล่าสุดอยู่ที่ 1,623 จุด (ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน ดัชนีลดลงมามากถึง 137 จุด คิดเป็นการลดลงถึง 7.8%
ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดทุน

สาเหตุของความผันผวนนี้เกิดขึ้นจากอะไร?
แล้วแบบนี้เราจะยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่หรือไม่?

เรื่องนี้มีคำตอบ..