Tag: CIMB

<ผู้สนับสนุน> CIMB-PRINCIPAL “กองทุนแรก” ที่ลงทุนโดยตรงในเวียดนาม

<ผู้สนับสนุน> CIMB-PRINCIPAL “กองทุนแรก” ที่ลงทุนโดยตรงในเวียดนาม

ถึงแม้ว่าเวียดนามในตอนนี้จะยังมี GDP น้อยกว่าไทย
แต่รู้ไหมว่า

ในช่วงเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนประเทศเดียว..