Tag: อังกฤษ

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป

ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้
มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนว่า โลกทั้งหมดมีหน้าตาอย่างไร
บางคนบอกว่าโลกแบน
บางคนบอกว่าโลกกลม มีพื้นแผ่นดินเดียว แต่มีมหาสมุทรล้อมรอบอยู่

นี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์จะค้นพบว่า
ขอบฟ้าบนโลกนี้ มันสิ้นสุดที่ตรงไหน..

สินค้าส่งออกเด่น ของแต่ละประเทศ

สินค้าส่งออกเด่น ของแต่ละประเทศ

สินค้าส่งออกเด่น ของแต่ละประเทศ

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 5 ปี

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 5 ปี

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งที่สุด ในรอบ 5 ปี