Tag: Saudi Aramco

บริษัทที่จะใหญ่สุดในโลก Saudi Aramco

บริษัทที่จะใหญ่สุดในโลก Saudi Aramco

ทุกคนคงรู้กันว่าตอนนี้ APPLE คือบริษัทที่ใหญ่สุดในโลก
แต่จริงๆแล้วในโลกนี้มีอยู่บริษัทหนึ่งที่ใหญ่กว่า APPLE
บริษัทนั้นคือ บริษัทอะไร?